Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

इलाका प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म कार्यरत कार्यालय प्रमुख


इलाका प्रशासन कार्यालय राजारानीमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरु

क्र स

कार्यालय प्रमुख

पद

समयावधि

 

 

 

देखि

सम्म

श्री हितेश बस्नेत

इलाका प्रशासन अधिकॄत

२०७३।०२।१२

२०७३।०३।२०

श्री बिदुर गौतम

,,

२०७३।०३।२१

२०७५।०३।२२

श्री राजु कुमार श्रेष्ठ

कामु इलाका प्रशासन अधिकॄत

2075।०४।०२

२०७५।०५।०९

श्री तोयानाथ लम्साल

इलाका प्रशासन अधिकॄत

२०७५।०४।१०

२०७५।१२।२९

श्री बालकॄष्ण पौडेल

इलाका प्रशासन अधिकॄत

२०७६।०१।०२

२०७६।१०।०५

श्री राजु कुमार श्रेष्ठ

कामु इलाका प्रशासन अधिकॄत

२०७६।१०।०८

हालसम्म