Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाबाट मिति २०७७।०२।२० मा जारी लकडाउन/निषेधाज्ञा जारी गरेको सूचना ।