Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

ठेगाना : चौविसे गाउँपालिका

फोन नं : 026411002

फ्याक्स : 026411002

इमेल : aaorajarani@gmail.com